czwartek, 15 czerwca 2017

Terapia Bowena – zastosowanie u dzieci z autyzmem


3 kwiet­nia 2017 r. jedna z terapeutek Bowena Ewelina Kopczyńska mia­ła przy­jem­ność uczest­ni­czyć w kon­fe­ren­cji „Przy­ja­zna edu­ka­cja i wspie­ra­nie roz­wo­ju dziec­ka z au­ty­zme­m”, któ­ra by­ła zor­ga­ni­zo­wa­na w ra­mach ob­cho­dów Świa­to­we­go Dnia Świa­do­mo­ści Au­ty­zmu przez Spe­cjal­ny Ośro­dek Sz­kol­no­-Wy­cho­waw­czy w Żu­ko­wie oraz Sto­wa­rzy­sze­nie „Świat Au­ty­zmu”. Ra­zem ze swoim go­ściem – Lu­cy­ną Du­łak wy­gło­si­ły­ tam go­dzin­ną pre­lek­cję pt. „Te­ra­pia Bo­we­na – za­sto­so­wa­nie u dzie­ci z au­ty­zme­m”.

Za­pra­sza­my do obej­rze­nia pre­zen­ta­cji z wy­kła­du.


Jej głów­nym ce­lem by­ło po­ka­za­nie uczest­ni­kom kon­fe­ren­cji, czy­li na­uczy­cie­lom i ro­dzi­com dzie­ci au­ty­stycz­nych, ja­kie moż­li­wo­ści da­je i czym w ogó­le jest Tech­ni­ka Bo­we­na. Wy­kład skła­dał się z czę­ści:

Te­ore­tycz­nej: Tech­ni­ka Bo­we­na – czym jest, jak dzia­ła, głów­ne za­ło­że­nia te­ra­pii
Prak­tycz­nej, na któ­rą po­ło­żo­ny był naj­więk­szy na­cisk
Stu­dium przy­pad­ku za­sto­so­wa­nia Tech­ni­ki Bo­we­na u dziec­ka z au­ty­zmem
Do­świad­cze­nia te­ra­peu­tów w pra­cy z dzieć­mi ze spek­trum au­ty­zmu
Opi­nie ro­dzi­ców i sa­mych pa­cjen­tów
Py­ta­nia i dys­ku­sja.

Dzię­ki współ­pra­cy z na­szy­mi Te­ra­peu­ta­mi: Lu­cy­ną Du­łak, Ha­li­ną Be­liń­ską, Alek­san­drą Maj­ch­ro­wicz i Ewą Mi­kla­szew­ską, a tak­że ro­dzi­ca­mi dzie­ci pod­da­nych te­ra­pii Tech­ni­ką Bo­we­na, mo­gły za­pre­zen­to­wać fan­ta­stycz­ne efek­ty ja­kie zo­sta­ły osią­gnię­te u piąt­ki dzie­ci.

Wy­kład spo­tkał się z du­żym za­in­te­re­so­wa­niem, pa­da­ły py­ta­nia, a tak­że po­ja­wi­li się no­wi pa­cjen­ci.

Ser­decz­ne po­dzię­ko­wa­nia dla Syl­wii Gren­dy, któ­ra by­ła po­my­sło­daw­czy­nią te­go przed­się­wzię­cia.

niedziela, 4 czerwca 2017

wtorek, 30 maja 2017

Technika Bowena w NTV

W studio NTV gośćmi Janusza Zagórskiego byli trzej fizjoterapeuci i jednocześnie terapeuci Techniki Bowena Mateusz Markiewicz, Przemysław Czerniak i Dariusz Marcinkowski. Oto skrót ze spotkania:


sobota, 22 kwietnia 2017

Terapia Bowena – sposób na poprawę kondycji

technika Bowena dla sportowcówAutor: Beata Karaś
www.maratonypolskie.pl

Sezon maratonów i biegów rozpoczęty. Motywy udziału w tego typu imprezach są różne. Dla jednych liczy się tylko bieganie i wzięcie udziału w zawodach, dla innych ważny jest wynik. Wszystkich łączy jedna sprawa: dobre przygotowanie.

Jak do biegów przygotowują się zawodowcy?

Po pierwsze – trenują. To oczywiste.

Po drugie – zaopatrują się w sprzęt, który minimalizuje wpływ czynników fizycznych, głównie oporu: super lekkie ubrania, specjalistyczne buty, opływowe kaski.

Po trzecie – wzmacniają ogólną wydajność swojego ciała i poprawę formy.

Doping farmakologiczny jest zabroniony i dla prawdziwego sportowca niezgodny z etyką sportu. Ale obok nieetycznych sposobów istnieją naturalne formy poprawiania kondycji: są to stymulacjae organizmu poprzez różnego rodzaju terapie tradycyjne i alternatywne. Sportowcy korzystają więc z różnego rodzaju diet, masaży, akupunktury, kinezjologii, krioterapii, magnetoterapii, terapii tlenowej.

Wśród metod naturalnych stosowanych przez sportowców znajduje się także Technika Bowena – terapia mało znana w Polsce, ale powoli zajmująca swoje miejsce na rynku usług terapeutycznych.